ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, August 03, 2012

Amsterdam, Netherlands

The dynamic and lively city; the harmony of every type of transportation ... tram, bus, train, car, bicycle, motorcycle and people as well..walking around the town. My recommended menu are chicken sandwich at Van Gogh Cafe in front of central train station and "spare rib" from "steak house", the prices are affordable and delicious.
Ann Frank Huis(House)is very mysterious and sad....and took photo with her statue at the corner of Ann Frank House.

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews