ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Thursday, August 16, 2012

Welcome to EBW2013
The International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW2013)
Event: 05/07/2013 - 05/9/2013
Abstract: 03/20/2013
Categories:
Location: University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand
Organization: The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC)

The proposed conference will be held at University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand. From May 7-9, 2013 which aims to enable researchers build connections between different digital applications.

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews