ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Monday, March 20, 2017

Woman make the news campaign by UNESCO

I am so very honored to be a part of the powerful database of Thai female experts. Ready for the woman make the news campaign, will attend the event tomorrow evening at UNESCO. Thank you CCDKM and Associate Professor Dr.Kamolrat Intaratat for kind nomination on this significant academic woman representation. 
 The Women Make the News – Thailand database is a tool to advance gender equality in the media and society. It provides journalists with a list of contacts of female expert sources to feature more women in newsmedia.Women Make the News Thailand. Management and development of the UNESCO-CCDKM , the database of female Thai experts to offer journalists a concrete tool to feature more women
sources in their news coverage.

Thank you for concluding me in the Database of Thai Professional Women. Women Make the News – Thailand, the online database of Thai women experts for journalists, created by UNESCO and CCDKM.

http://www.wmnthailand.org/expert-profiles/waralak-vongdoiwang-siricharoen/Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand