ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Friday, August 03, 2012

Klon or Cologne, Germany

On 28 July 2012; we drived from Naarden, Netherlands to Klon or Cologne Germany: many tourists at Cologne Cathedral.
We found many padlocks on the Love Locks Bridge of Cologne; funny!! we didn't have any padlock so we left the key to our hearts instead (actually that is our car key from Thailand, we just wanted to leave something...so....we left our key. ;-)
it was raining but still very nice city to walk; thanks to St.Marien hospital for the safe parking lot, and we didn't have to worry to go back for paying parking fee every hour.

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews