ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Friday, March 08, 2013

CV: Assistant Professor Dr. Waralak Vongdoiwang Siricharoen


CV: Assistant Professor Dr. Waralak Vongdoiwang SiricharoenEducation Background
• Bachalor Degree in Statistic, Major Information technology, Commerce and Accountancy Faculty, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (April 1997)
• Master Degree in Business Administration (Certificate in Computer Information System), SouthernNew Hampshire University(New Hampshire College), NH, USA. (March 1999)
• Doctor of Technology Science, Computer Science and Information Department, School of Advanced Technologies, Asian Institute of Technology(AIT), Phatumtani, Thailand (May 2005)

Career
Now:
-Lecturer in The University
previous career path
- Lecturer and Senior Researcher, working in as researcher mentor and working in UTCC funding research projects during April 2007 - December 2016.
-Director of CEO MBA Hi-tech Management Program, Graduate School, UTCC during 2006-2007.
- Continue working as the Lecturer of bachelor and master degree in Science Faculty and Grduate School, UTCC since June 2005.
- Recieved the UTCC Doctoral Scholarship to pursue the doctoral degree in computer science at Asian Institute of Technology (2001)
- Lecturer and Secretary of Information and Communication Technology Management, Graduate School. (2000 – 2001)
- Lecturer and Secretary of Computer Science Department, Science Faculty, UTCC. (1999 -2000)
- Start Working as the lecturer at Computer Science Department, Science Faculty, University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, Thailand since June 1999.International Journal Publication

1. Waralak V. Siricharoen and Phan Cong Vinh, Question matrix method according to divided dimensions of infographics evaluation.  Personal and Ubiquitous ComputingVolume 21, Number 2, April 2017 (ISSN 1383-469X), pp. 219-233

2. Udsanee PakdeetrakulwongPornpit WongthongthamWaralak V. SiricharoenNaveed KhanAn Ontology-Based Multi-Agent System for Active Software Engineering Ontology, Mobile Networks and Applications,  (ISSN 1383-469X), February 2016, Volume 21, Issue 1, pp 65–88.

3. Waralak V. Siricharoen Social Networking Ontology Engineering Walkthrough: Practical Approach for Non-Expert User LearningMobile Networks and Applications,  (ISSN 1383-469X), February 2016, Volume 21, Issue 1, pp 18–34

4. Waralak V. Siricharoen and Nattanun Siricharoen PERSPECTIVE FOR SUGGESTION ABOUT COMMUNICATION PLAN / STRATEGY OF THAILAND USING FOR ASEAN ONE COMMUNITY RELEVANT TO THE 3 PILLARS: APSC, AEC, AND ASCC, International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC) 4(3): 75-88, 2014 (ISSN: 2225-658X)

5.  Waralak V. Siricharoen Infographics: AnApproach of Innovative Communication Tool for E-Entrepreneurship Marketing  International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI) 4(2): 54-71, 2013

6. Waralak V. Siricharoen Look at the World, Look at Us, Help to Create A Smart Thailand, Economics and Business Review 4(1): 16-19, 2011.

7. Waralak V. Siricharoen and Nattanun Siricharoen Doing Business in Creative Economy with the Growing Impact of AEC: ASEAN Economic Community. Thailand Economics and Business Review 4(3): 16-20, 2012.

8. Waralak V. Siricharoen Social Media for Supporting Businesses Innovatively in Digital World”, International Journal of Engineering Research and Development(IJERD), Vol. 3 Issue 10., 2012

9. Waralak V. Siricharoen Social Media, How does it work for business?” will be published in International Journal of Innovation, Management and Technology (IJIMT) Vol.3, No.4 on August 2012, ISSN:2010-0248.

10.  Waralak V. Siricharoen and Nattanun Siricharoen“Strategies of New Media using New Technology in Creative Economy” with Nattanun Siricharoen will be published in International Journal of Innovation, Management and Technology (IJIMT) Vol.3, No.4 on August 2012, ISSN:2010-0248.

11. Waralak V. Siricharoen "Operating Human Computer Interaction Approach in Design Phases of Software Developing Process", JCIT: Journal of Convergence Information Technology, ISSN : 2233-9299 (Online) ISSN : 1975-9320 (Print)Vol. 7, No. 11, pp. 422 - 431, 2012

12. Waralak V. Siricharoen "Exploiting User Centered Design Approach and Interactivity in Web Based Software Developing" Journal of Software Engineering and Applications (JSEA) ISSN Print: 1945-3116 ISSN Online: 1945-3124, Vol.4 no.8, August, 2011

13. Waralak V. Siricharoen Using Integrated Ontologies for Determining Objects towards Software Engineering Approach” International Journal on Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS), ISSN: 1976-3700, Vol. 2, No. 4, pp. 61 - 70, 2010.

14.  Waralak V. Siricharoen "Enhancing Semantic Web and Ontologies for E-tourism" International Journal of Intelligent Information and Database Systems (IJIIDS), ISSN Online: 1751-5866, ISSN Print: 1751-5858, Vol. 4, No.4 pp. 355 – 372, 2010.

15.  Waralak V. Siricharoen and Thitima Puttithanun "Creating Ontology Chart Using Economy Domain Ontologies" International Journal of Digital Content Technology and its Applications (JDCTA), ISSN: 1975-9339, Vol. 3, No. 3, pp. 74 - 80, 2009.

16. Waralak V. Siricharoen Ontologies and Software Engineering” International Journal of Software Engineering and Its Applications (IJSEIA), ISSN 1738-9984, Vol. 3 No. 1, 2009.

17. Waralak V. Siricharoen “Ontologies and Software Engineering” published in Conference Proceeding of International Conference on Computational Science (ICCS 2007) Journal :Lecture Notes of Computer Science (LNCS) Vol. 44881105 pp. 1151-1162, 2006 impact factor 0.402.

18. Waralak V. Siricharoen Ontologies and Object Models in Object Oriented Software Engineering” Vol. 33 Issue 1IAENG International Journal of Computer Science, ISSN: online 1819-9224; print 1819-656X, pp. 19-24, 2007.

19. Waralak V. Siricharoen and Dencho N. Batanov An Ontology-Based Procedure for Generating Object Model from Text Description” Journal: Knowledge and Information Systems (KAIS), ISSN: 0219-1377, Vol. 10, No. 1, pp. 93-108, 2006, impact factor 0.844.Thai Proceedings and Journal Publication
1.   Patanasiri, A., Siricharoen, W. V. (2016). “Social Media, How does it Influence Customers Purchasing Decision?” College of Social Communication Innovation”. Vol 4, No 2 (2016). P -152-160.
2. Siricharoen, W. V. (2010) “Using User-Centered Design (UCD) Approach for Interactive Route Navigation Map of MRT and BTS” the Resrarch Promotioon Association Journal Vol. 1 No. 4, 2010.
3. Siricharoen, W. V. (2010)"Benefit from Ontology to E-tourism" the 4th Ubonratchathani National Research Conference Proceedings 8th-10th August, UbonRatchathani, Thailand 2010. (in Thai)
4. Siricharoen, W. V. (2009) “Ontologies and Object Model in Object Oriented Software Engineering” Ramkhamhaeng University Journal Vol. 26 No.3 July-September 2009.(in Thai)
5. Siricharoen, W. V. (2008) “Ontologies and Software Engineering” Conference Proceedings of 4th Naresuan Research Conference 28th - 30th July, Phisanulok, Thailand 2008. (in Thai)
6. Siricharoen, W. V. (2007) “The Survey on E-tourism and Ontologies” Conference Proceedings of the 6th International on e-Business 2007 (INCEB 2007) on November 22 – 23, 2007 at Miracle Grand Hotel, Bangkok.

International Conference Proceedings Publications

1.    "How Infographic should be evaluated?”   ICIT 2015 : The 7th International Conference on Information Technology Proceedings, 11-15 May 2558, , AL-Zaytoonah University Amman, Jordan.

2.“A survey on ontology-driven geographic information systems” The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications DICTAP 2014, held in Thailand, on May 6-8, 2014, pp. 180-185.

3..     "Infographic : The New Communication Tool in Digital Age" is accepted to present in EBW2013, and published in SDIWC online library and publish link.
4.     Media and Information Literacy (MIL) for Thai Youths. World Academy of Science Engineering and Technology, Naarden, Netherlands.
5.     “User persona roles in the end-user web developing approach” The Second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications DICTAP 2012, held in Thailand, on May 16-18, 2012, pp. 415-420.
6.     “Applying prototype for software engineering in pilot project of research tracking system” The Second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications DICTAP 2012, held in Thailand, on May 16-18, 2012, pp. 172-176.
7.     "Experiencing User-Centered Design (UCD) practice (case study: Interactive Route Navigation Map of Bangkok underground and Sky Train)", HUMAN-COMPUTER INTERACTION, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2010, Volume 332/2010, 70-79, September 20-23, 2010, Brisbane, Australia.
8.     "Utilizing Ontologies Using Ontology Editor for Creating Initial Unified Modeling Language (UML) Object Model " World Academy of Science, Engineering and Technology Vol. 64, ICSET 2010 Proceedings, pp. 367-372, April 28-29, 2010, Rome, Italy.
9.      “Introducing Ontology Library for Reusing Aspect” Proceedings of the 2009 International Conference on Information & Knowledge Engineering (IKE 2009) Vol I, WORLDCOMP’09 July 13-16, 2009, Las Vegas Nevada, USA, pp 93-98.
10.      “An Software Engineering Approach to Comparing Ontology Modeling with Object Modeling” The 2008 International Symposium on Computer Science and Its Applications (CSA-08) proceedings, pp. 320-325, Hobart, Australia at October 13-15, 2008.
11.  “Merging Ontologies for Object Oriented Software Engineering” Gyoengju, South Korea at September 2-4, 2008 and published in NCM2008: 4th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management proceeding which is IEEE CS proceeding IEEE CS series and will also be indexed by EI, September 2008, pp. 525-530.
12.  “Learning Semantic Web from E-tourism” published in Conference Proceeding of The 2nd KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications (KES-AMSTA 2008) in Lecture Note of Artificial Intelligent N.T. Nguyen (Eds.): KES-AMSTA 2008, LNAI 4953, pp. 516–525, 2008. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, March 26 – 28, 2008 at Inha University, Korea.
13.  “E-commerce Adaptation Using Ontologies for E-tourism” Conference Proceedings of The 7th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2007) at Crowne Plaza Hotel, Darling Harbour on October 16th -19th , 2007, Sydney, Australia.
14. “Using Ontologies for E-tourism” Conference Proceedings of 4th WSEAS / IASME International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EE'07) at Agios Nikolaos, Crete Island, Greece, July 24-26, 2007.
15.  “Ontologies and Object models in Object Oriented Software Engineering” published in Conference Proceedings of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2006 (IMECS 2006), June 20th-22nd 2006 Hong Kong,Regal Kowloon Hotel, Kowloon, Hong Kong. With received the certificate of merit in Software Engineering Workshop.
16.  “Converting a Text Description to an Object Model Using Ontologies” Conference Proceedings of CCCT’05, July 24th-27th 2005 Austin Texas USA. Presentation at Omni Hotel, Austin, Texas USA.
17.  “An Approach Identification of Object from Text Description Using Ontologies” Conference Proceedings of Formal Ontology Meet Industry (FOMI 2005) June, 9th-10th 2005, Verona, Italy.
18. “Similarities and Difference of Object Model and Ontologies” Conference Proceeding of International Conference on Computing, Communications and Control Technologies CCCT’04, invited session, Proceeding Volume 7 September, 14th-17th 2004, Austin Texas, USA.

Book

1.(Thai)Human ComputerInteraction, Chulalongkorn Press, the first edition, 2016.
2.(International) Using Ontologies to Create Object Model for Object-Oriented Software Engineering p. 461- 488 Author: Dencho N. Batanov and Waralak Vongdoiwang invited chapter in “Ontologies A Handbook of Principles, Concepts and Applications in Information Systems ”, Springer- Verlag & Kluwer XXIV, 915 p. 245 illus., Hardcover, ISBN: 978-0-387-37019-4.

Section in JOURNAL Thailand Economics and Business Review (Strategy Section) (Thai, English)

1.      ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไร?  ปีที่ 9 ฉบับที่ 7 August 2013 หน้า 48.
2.      ข้อชวนคิดของนักเรียน นักศึกษาไทยกับ AEC ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 May-June 2013 หน้า 32.
3.      แนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีในปี 2013 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 February 2013 หน้า 39-40.
4.      รถขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติ...อนาคตการขนส่งรถส่วนตัว ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 November 2011 หน้า 49.
5.      สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในปัจจุบันและในอนาคตปีที่ 8 ฉบับที่ 3 October 2012 หน้า 40-41.
6.      “Doing Business in Creative Economy with the Growing Impact of AEC: ASEAN Economic Community”, Waralak V. Siricharoen, Nattanun Siricharoen, Thailand Economics and Business Review, page 16-20 Volume 4 Issue 3 JUNE - AUGUST 2012 ISSN: 1906-8646
7.      ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล Smart TV ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 June 2012 หน้า 46-50.
8.      Traditional Media เปรียบเทียบ Social Media อะไรที่ธุรกิจควรมองหา ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 January 2011 หน้า 42-45.
9.      Look at the World, Look at Us Help to Create A Smart Thailand Volume 4 Issue 1 June-August 2011 ISSN: 1906-8646.
10.  Social Media สนับสนุนธุรกิจยุคดิจิตัลได้อย่างไร ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 October 2011 หน้า 45-48.
11.  มองโลก มองเรา ร่วมกันสร้างสังคมอุดมปัญญา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 August 2011 หน้า 34-39.
 12. อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ, วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ, สื่อสังคม และอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Social Media, How does it Influence Customers Purchasing Decision?, Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม.
Research Projects
1. Discovering Business Object Pattern (BOP) using Integrating Ontologies Library: Tourism and Travel Business Object Pattern Domain (006- 2007) This research proposal introduces Tourism and Travel Business Object Pattern (BOP) architecture based on available ontologies library and online ontologies. Ontology Libraries are storage areas for ontologies. There is no one ontology language, therefore ontology libraries are usually restricted to plain text files or some XML storage format, mostly plain files. Software components are created from multiple ontologies using strongly typed mappings of classes between differences of ontologies description. This approach provides a great level of interoperability and allows partial integration of information when completeness is impossible.
2. Transforming Ontologies to the Unified Modeling Language (UML) Object Model using Protégé (2007 - 2009) In recent years, ontologies have been implemented in many business and knowledge base communities as a way to share, reuse and develop domain knowledge. Ontologies are now essential to many applications such as scientific knowledge portals, information management and integration systems, electronic commerce, and semantic web services.
This research proposal introduces the use of the ontologies description from ontologies library. The purpose of the research is to convert ontologies to object diagram using Protégé. Protégé is the free ontologies editor, open-source platform that provides a growing user community with tools to create domain models and knowledge-based applications with ontologies. Protégé is a national resource for biomedical ontologies and knowledge bases supported by the National Library of Medicine, however; Protégé also provide variety of ontologies besides biomedical. The Protégé-OWL editor enables users to build ontologies for the Semantic Web, in particular in the W3C's Web Ontology Language (OWL). An OWL ontology may include descriptions of classes, properties and their instances. Given such an ontology, the OWL formal semantics specifies how to derive its logical consequences, i.e. facts not literally present in the ontology, but entailed by the semantics.
The research will be emphasizing on transforming ontologies to Unified Model Language (UML) object diagram which is the principle of object oriented software engineering. In the field of software engineering, the Unified Modeling Language (UML) is a non-proprietary specification language for object modeling. UML is a general-purpose modeling language that includes a standardized graphical notation used to create an abstract model of a system, referred to as a UML model. It is important to distinguish between the UML model and the set of diagrams of a system. A diagram is a partial graphical representation of a system's model. The model also contains “semantic backplane" documentation such as written use cases that drive the model elements and diagrams.
3. Integrating User Requirements into System Design Case Study: The Public Online Interactive Map of Metro Politan Rapid Transit Authority and Bangkok Mass Transit (BTS) Skytrain System (2009 - 2010)
The research is aim to create the online public prototype system of Metro Politan Rapid Transit (MRT) Authority (Figure1) and Bangkok Mass Transit (BTS) Skytrain System interactive map. The system will shows the whole picture of both MRT and BTS train stations which are located in the interactive manner. The design will be a proposal for the whole MRT and BTS Skytrain in Bangkok.
The research outcome link is http://utcc2.utcc.ac.th/public_online/
4. The Approach of End User Web Developing: A Case Study of Personal Web Site for Generating and Distributing Online Questionnaires/Surveys as a Research tool.
End-user is very important to require the system efficiently; however, most of the time they are not the one who create the system. The best thing they can do is give the system requirements and the system workflow to the developers. The ownership is more significant to include system acceptation by letting end-users design the system themselves. This aim of the research is to support the end-user web developing in software engineering discipline by using the real case scenario. The main task is to develop end-user personal website. The final result is that the end-user is able to create surveys/questionnaires online. This research is the walk through and discussion approaches of how to utilize end-user persona. Evaluating exist tools by developers is also the essential step to generate the website according to end user skills and requirements. The research highlights the important issue of end-user involvement in the development processes. The end-user collaboration on the system is also shown in the report. The conclusion and discussion of further research is addressed in the last part of the report.
5. Developing the Operation and Workflow Tracking System of Research Department, UTCC with Prototyping Model
The prototyping is the efficient method from many methodologies of software engineering approaches. The traditional waterfall model is suitable for the well understanding requirement and large project. The pilot project of research tracking system had never been established before in University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). The staffs in the research department manually manage the research tracking system of researchers funding by UTCC which are approximately 20-30 projects a year. The prototyping methodology was chosen to apply to this work. The paper describes how the prototyping was created according to the theory compare to the real case scenario situation. The pros and cons of prototyping techniques are addressed in the paper. The recommendations and the observations from the practices were also taken into the consideration in this work.
6.  Survey on Ontologies Utilization for geographic information system (GIS) Facilitation
Geographic Information Systems (GIS) have become widely used for capturing, storing, integrating, analyzing and displaying various types of geospatial data. They have been applied to several fields such as transportation, education, business, tourism, urban planning, etc. Nowadays, with the advancement of GIS technological tools in capturing and storing geographic data, it leads to the challenge in managing data from diverse sources and storing in different formats at different levels of detail. In another word, two or more applications sharing data that represent the same thing may cause different types of heterogeneity problems. To enable GIS interoperability and data management, ontologies which are considered as powerful tools for information sharing, information processing and information integration are utilized in this context. This paper discusses how ontologies can be employed to resolve heterogeneities in order to enhance interoperability and support geospatial data sharing and reuse as well as facilitate decision making in GIS domain.
 7.  Social Networking Ontology Engineering: Practical Approach for Non-Expert User Learning
Many researches had been focused on social network services such as Facebook and Twitter. This social network definitely change the way of how human communication and will ultimately change business methods as well. There are many researcher who are working on social network, it also used in various fields including management and applied science. The challenges of studies on the semantic association in the network are is worth because associations between entities/concepts/objects are essential. The principle of association within social network can assist to triumph over the limitation of information exchange in association network through sharing the person profile data. And this can be facilitated the marketing point of view in business issue. So the social network domain of interest has been selected in this research.
    
Keynote Speaker Topics:
Cybersec2012, May 2011: Ontologies and Software Engineering.Research Area Specialist:
Object Oriented, Semantic Web, Software Engineering, Human Computer Interaction, Database, Ontology, User-Centered Design etc.

Web Site:
http://waralak-lak.blogspot.com
E-mail: lak_waralak@yahoo.comCopyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews