ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Friday, August 03, 2012

Delft, Netherlands July 27, 2012

My dad (Preeda Vongdoiwang) studied at TU Delft (Delft University of Technology), almost 40 years ago: very beautiful University in the beautiful small city.


We went to Nieuwe Kerk (English: New Church) at Delft Market Square, we were trying to climb to the top of the Church to see the view, but went only half way through. The church is very spectacular and is the symbol of the town.

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews