ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Tuesday, May 28, 2013

AIT extension program, the guest lecturer invitation: May 28, 2013

Thank you Dr.Thiraphong Bualar, Dr.Thadthong for the recommendation..
I had a very great pleasure to be a part of AIT Extension team and thank you all the 18 distinguish Nepal Government Officers for kindly attention.

Title of my talk is: "Office Automation: Paperless Office, Concepts and Application"

Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand