ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Friday, May 10, 2013

Dailynews TV, on the Economic Talk Show, May 10, 2013

Thank you UTCC and Dailynews TV team so much for the support.ขอบคุณ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทีมงาน Dailynews TV มากค่ะ

Watch it from Youtube at http://youtu.be/KW--WdusWDE

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews