ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Saturday, April 16, 2011

During Songkran festival in Phetchaburi(hometown)

This is the way to make sugar from Borassus flabellife in my hometown. It also known as the Asian Palmyra palm, Toddy palm, sugar palm. and 400-hundred-years church in the old temple (Wat Na Prom).
At Wat Pra-non, it is one of unseen tourist spot in Phetchaburi...

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews