ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, April 22, 2011

Attending Regional Conference “New Media for ASEAN Development”

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY and other ASEAN Stakeholders 21 April 2011
and it is very honor to meet and listen to the speech of Dr. Eun Ju Kim – ITU : Regional Director


With Associate Professor Dr. Kamolrat Intratat; Regional Conference General Chair

Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand