ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Wednesday, July 27, 2016

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction Book

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์: Human Computer Interaction
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th, customer@cubook.chula.ac.th
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
ข้อมูลบรรณานุกรม
วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ (2559) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
ISBN 978-974-9781-26-5
DOI: 10.13140/2.1.4155.0408

พิมพ์ครั้งแรก:สิงหาคม 2559
https://www.facebook.com/hcibookwaralaksiricharoen

จำนวน 1,300 เล่ม

Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand