ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, June 24, 2016

External examiner at Chulangkorn University

Always feeling grateful to be back on duty at Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, Chulalongkorn University. Today I have been invited as external examiner for Master degree final defense exam (International program) from my lovely sissy P Noy Assistant Professor Dr.Somjai Boonsiri. Thank you so much for the kind invitation and very warm welcome as always +++ enjoy shopping together today too kha :-)
Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews