ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Monday, September 28, 2015

Being keynote at The Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies (CSCEET2015) that will be held in Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU), Kuala Lumpur, Malaysia on September 8-10, 2015 as part of The Fourth World Congress on Computing, Engineering, and Technology (WCET2015).


Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand