ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Tuesday, May 26, 2015

30th year anniversary School of Science and Technology, UTCC ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand