ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, April 04, 2014

Asean Communication Research Symposium 2014 April 3-5, 2014

There are three group-discussions from Thailand Myanmar Cambodia Malaysia Singapore Philippines Lao and Indonesia; 


we discussed the possible communication plan/strategies which will be used for ASEAN One Community about three pillars: AEC, ASCC, APSC. 


Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand