ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Thursday, November 21, 2013

Keynote speaker at UTM, ICIEIS2013, KL, Malaysia

Thank you very very very much for the kind support from all staffs of Advances Informatics School of UTM, KL, Malaysia.

TopicsInfographic : The New Communication Tool in Digital Age

The Second International Conference on Informatics Engineering & Information Science (ICIEIS2013) 12-14 Nov. 2013


Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand