ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Friday, October 04, 2013

Cyber Scout Project Meeting at Ministry of ICT

Very happy Friday; contributed the ideas on cyber scout with other specialists(Ajarn Nattanun Siricharoen is Digital literacy specialist) Do what we are capable of for the country, it sounds exciting ! actually it is honored for every opportunities that came along.
Thanks Ccdkm for the opportunities. And so glad to be invited as ICT specialist for cyber scout committee under ICT ministry. Thanks to Ict ministry staff for the warm welcome for the first meeting — feeling excited with Nattanun Siricharoen and Ccdkm Centre.
Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews