ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Friday, September 27, 2013

External Committee

For the first time,I went back to my faculty as external committee for Final Defense of Master Degree Student at Department of Statistics, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, as the invitation from my dear former supervisor( in my undergraduate years: Assistant Professor Dr. Somjaree Preeyanont), and my dear teachers (Assistant Professor Dr.Tharwon Arnuphaptrairong, Dr.Pimmanee Rattanawicha); so honored to be back and assist our faculty.

ได้มีโอกาสกลับไปเป็นกรรมการภายนอกสอบ final defense ของนิสิตปริญญาโทที่คณะบัญชี จุฬาฯ โดยคำเชิญของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์สมัยเรียนปริญญาตรี มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาคณะค่ะ
Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews