ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Thursday, July 25, 2013

International College IB918 Business Project Management class, UTCC

The last class of IB918 Business Project Management.
Thank you all for your good works, assignments and your attention, It's been two months of hard work.

It is great to be surrounded by lovely students and I hope to see their happiness and successful. I wish you all the best! ( that is a very wonderful part of being teacher)
Cheer!! Good Luck for your final exams.
 — feeling blessed


Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand