ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak V. Siricharoen Academia.edu

Waralak V. Siricharoen Researchgate

Waralak V. Siricharoen Google Scholar Citation

Waralak V. Siricharoen

Thursday, October 18, 2012

Call for paper International Conference on E-Technologies and Business on the Web EBW2013 May 7-9, 2013 UTCC Bangkok Thailand

We invite you to participate in The International Conference on E-Technologies and Business on the Web to participate in The International Conference on E-Technologies and Business on the Web (EBW2013) that will be held at University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand on May 7-9, 2013. The event will be held over three days, with presentations delivered by researchers from the international community, including presentations from keynote speakers and state-of-the-art lectures.

Topics are but not limited to below:
The conference welcomes papers on the following (but not limited to) research topics:
Web Applications Network Security
E-Learning E-government
Semantic Web, Ontologies Data Mining
Barriers to E-Business Adoption E-Services
Cryptography for enabling E-Commerce E-Logistics
Digital Enterprises E-business applications
E-Commerce in developing countries Supply chain management
E-Commerce Strategy Implementation E-Commerce Technology
E-tailing and multi-channel selling Global E-Commerce
Confidentiality Protection Critical Infrastructure Management
Critical Computing and Storage Cryptography and Data Protection
Sensor Networks and Social Sensing Fuzzy and Neural Network Systems
Distributed and Parallel Applications Anti-cyberterrorism
XML-Based Languages Soft Computing Techniques
Computational Intelligence Marketing on the Web
Internet payment systems Business-oriented E-Commerce
Web advertising and Web Publishing Mobile Commerce
E-Business Applications and Software E-Communities
Consumer-oriented E-Commerce Digital Management products
Digital Innovation Management Digital Economy
Business Technology Intelligence IT Management
Consumer Electronics E-Business
Digital Libraries Digital Data Mining
Customer relationship management Evolution of e-commerce
E-commerce, e-business strategies E-commerce business models
Production of knowledge economy Collaborative commerce
E-commerce technology adoption -The latest trends in web services
M-commerce and pervasive computing Co-production in e-commerce service
Economics issues of e-commerce Applications of e-commerce service
E-commerce payment systems Practices and cases in e-commerce
Future development of e-business Cryptography for enabling e-commerce
Digital economics, and digital content Trust or security for e-Commerce
Data mining and business intelligence EDI and the Internet
All accepted papers will be submitted to IEEE for inclusion in IEEE Xplore.
All Papers submitted will be reviewed by a minimum of two reviewers. The published proceedings will be indexed by at least five or more of the following: DBLP, EI, INSPEC, Research Bible, Scirus, Microsoft Academic Research, ResearchGate, and Google Scholar Databases. In addition, best selected papers will be published in one of the following special issues provided that the author do major improvements and extension within the time frame that will be set by the conference and his/her paper is approved by the chief editor:

International Journal of New Computer Architectures and their Applications (IJNCAA)

International Journal of Digital Information and Wireless Communicatio ns (IJDIWC)

International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF)

International Journal of E-Entreprene urship and Innovation (IJEEI)

International Journal of Business Information Systems (IJBIS)

International Journal of E-Services and Mobile Applications

Copyright 2008-2017 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

Search This Blog

Total Pageviews