ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Monday, February 06, 2012


Chairman of Editorial Department, President of University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC):
Associate Professor Sauwanee Thairungroj, Ph.D.
(January 31, 2012)

with Managing Editor: Khun Arrada Mahamitra (Kloy)

Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand