ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ Human Computer Interaction
ชื่อหนังสือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ

Popular Posts

Waralak Citation

Waralak V. Siricharoen

There was an error in this gadget

Thursday, February 25, 2010

As Advisory Board of SDIWC


SDIWC

Advisory Board


" The The society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC) is a non-profit organization devoted to promoting science and technology in digital technology. SDIWC organizes multidisciplinary conferences for academics and professionals, primarily in the fields of software, computers, hardware, networking, and wireless communication. SDIWC holds conferences in both industrialized and in developing nations. In addition, SDIWC is involved in many international projects, and welcomes collaborative work. SDIWC is a fast growing organization that aims to benefit the world with technological innovation as much as possible. "

Copyright 2008-2016 Assistant Professor Dr.Waralak V. Siricharoen

School of Science and Technology, UTCC, Bangkok, Thailand